Šola za upnike: Drugi postopki upnikov zoper dolžnike

LLC popust!

NE ZAMUDITE!
TERMIN: 13. junij 2019 09:00 - 13:00
IZVAJALEC: ZDS
LOKACIJA: ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
PREDAVATELJICA: Dida Volk
CENA: Člani ZDS 130,00 €; Nečlani ZDS 180,00 €
LLC popust

PDF print prijavnica

NAMEN:

Upniki, ki v sodnem postopku uveljavljajo terjatve, se največkrat srečajo z več postopki. Ko recimo vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se ob vloženem ugovoru dolžnika znajdejo v pravdnem postopku oziroma postopku v gospodarskem sporu (ko gre za gospodarsko pogodbo), pogosto pa jih lahko preseneti začeti stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave zoper dolžnika.

Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (Noveli ZIZ-J in ZIZ-K) so prinesle precej sprememb pri izvršbi na plačo in druge stalne prejemke, zadnje spremembe in dopolnitve iz Novele ZIZ-L pa spremembe in dopolnitve na področju neposredne uporabe uredb EU, novo poglavje o izvajanju Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, spremembe glede predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – izvršilnega naslova (pričetek uporabe 25. marca 2019), izboljšanje instituta seznama dolžnikovega premoženja, varstvo dolžnika pri izvršbi na nepremičnine.

Pretekle spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Noveli ZFPPIPP-E in ZFPPIPP-F) so poleg številnih sprememb in dopolnitev prinesle še nove postopke: postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja ter poseben postopek prisilne poravnave nad veliko, srednjo in majhno družbo. Zadnje spremembe in dopolnitve Novele ZFPPIPP-G se nanašajo predvsem na postopek osebnega stečaja, vse v povezavi z zaznanimi zlorabami postopka odpusta obveznosti.

V mnogih primerih lahko upniki uporabijo možnost zavarovanja terjatev s predhodnimi in začasnimi odredbami v skladu z ureditvijo v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Ureditve evropskega izvršilnega naslova (EIN), evropskega plačilnega naloga (EPN) in evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (ENZBR), pa upnikom omogočajo izterjavo, uveljavljanje in zavarovanje terjatev zoper dolžnike v državah članicah EU

Zakonom o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) je bila ukinjena odgovornost (aktivnih) družbenikov v primeru izbrisa družbe iz registra brez likvidacije. Upnikom tako preostane le možnosti, da uveljavljajo svoje terjatve na podlagi uporabe inštituta »spregleda pravne osebnosti po ZGD-1«. Upniki imajo še možnost izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v skladu z ureditvijo Obligacijskega zakonika (OZ).

Če se tudi vam kot upniku postavljajo vprašanja:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in kdaj lahko uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kakšne prednosti ima ta postopek?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Kdaj in kako lahko uporabim institut seznama dolžnikovega premoženja?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Kaj moram storiti po odstopu zadeve pravdnemu sodišču in kako dosežem pospešitev postopka ter čimprejšnji razpis glavne obravnave?
 • Ali lahko v tej fazi postopka zavarujem svojo terjatev in kako to storim?
 • Kako moram ravnati v primeru, če se zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek (poenostavljene) prisilne poravnave?
 • Kakšne so posebnosti postopka poenostavljene prisilne poravnave in kakšne posledice ima za upnika in njegovo terjatev?
 • Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja nad podjetnikom, potrošnikom?
 • Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj stranke?
 • Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
 • Kako pa naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel stečajni postopek nad dolžnikom?
 • Kako in v kakšnem postopku uspešno uveljaviti terjatve, ki nastajajo med postopkom osebnega stečaja: najemnino, obratovalne stroške, plačilo elektrike, vode, ogrevanja, ipd.
 • Kako lahko upnik v postopku osebnega stečaja doseže, da dolžniku njegove obveznosti ne bodo odpuščene?
 • Kako zavarujem svojo terjatev, če dolžnik odtujuje in obremenjuje svoje premoženje?
 • Ali lahko predlagam zavarovanje svoje terjatve v primeru nepravnomočne sodbe?
 • Kako lahko izterjam ali pa zavarujem svojo terjatev, če ima dolžnik odprt račun v tujini?
 • Dolžnik je bil izbrisan iz sodnega registra, kaj lahko še storim?
 • Dolžnik je odtujil svoje premoženje. Kakšen postopek je mogoč v tem primeru?

… vam priporočamo, da se prijavite v Šolo za upnike, in dobili boste odgovore na navedena vprašanja, poleg tega pa vam bomo predstavili še primere iz sodne prakse.

NE SPREGLEJTE!

 • Z gradivom boste prejeli: Strokovne članke Dide Volk – Izterjava terjatev v postopku osebnega stečaja, Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju, Uveljavljanje terjatev upnikov po začetku postopka zaradi insolventnosti.
 • Pri obravnavanju posameznih tem bo predstavljena tudi aktualna sodna praksa z razlago nekaterih najnovejših odločb sodišč.
 • Šola za upnike poteka v treh delih, udeležite pa se lahko posameznega predavanja: 1 del – Izvršilni postopek (30.5.2019); 2 del – Insolvenčni postopki (6.6.2019) in 3 del – Drugi postopki upnikov zoper dolžnike (13.6.2019).
 • Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev – 10 % popust za vsakega udeleženca in 10 % popust zgodnjih prijav do 30.4.2019.

PROGRAM

od 9:00 do 13:00 ure

 • Zavarovanje denarnih terjatev s predhodnimi in začasnimi odredbami (splošna pravila in ureditev zavarovanja v ZIZ)
 • Predhodne odredbe ( pogoji za izdajo predhodne odredbe, posebnosti predloga, vrste predhodnih odredb)
 • Začasne odredbe – možnost zavarovanja terjatev (pogoji za izdajo začasne odredbe, vrste začasnih odredb, primerjava začasnih in predhodnih odredb…)
 • Zavarovanje terjatev z evropskim nalogom za zamrznitev bančnih računov –ENZBR (prikaz ureditve ENZBR in praktičen prikaz primerov uporabe ENZBR)
 • Evropski izvršilni naslov – EIN in evropski plačilni nalog – EPN (področje uporabe in namen, postopek za EPN, kdaj ga uporabiti…)
 • Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj po ureditvi v Obligacijskem zakoniku(ureditev izpodbijanja in pogoji za izpodbijanje, kako se izpodbija dejanja, učinek izpodbijanja, primerjava z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja…)
 • Spregled pravne osebnosti iz 8. člena ZGD-1 (opredelitev spregleda, kako uveljavljati zahtevke, aktualna sodna praksa…)

Teoretična izhodišča bomo obogatili s primeri iz sodne prakse, predstavljeni pa bodo:

 • postopek elektronske vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
 • postopek prijave na spletne strani AJPES-a v postopkih zaradi insolventnosti in možnosti pregledov,
 • postopek pregledovanja sodne prakse slovenskih sodišč na spletni strani Vrhovnega sodišča
 • praktičen prikaz izpolnitve obrazca – vloge za evropski plačilni nalog na spletni stranki »e-Justice«

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:45 uri.

Predavatelji

Dida

Dida Volk

SodnicaOkrožno sodišče v Ljubljani

Dida Volk, univ.dipl.pravnica, sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

X
X