Splošna pravila in pogoji članstva v Life Learning Club-u

LIFE LEARNING CLUB - PRAVILA IN POGOJI ČLANSTVA

 1. člen: Splošne določbe
  Skladno s temi pravili podjetje Life Learning Academia L.t.d., Savska c. 1, 1230 Domžale, ustanavlja klub Life Learning Club (v nadaljevanju LLC). Pogoje včlanjevanja in delovanja kluba določajo splošni pogoji, ki so del teh pravil.
 2. člen: Definicije pojmov
  LLC je združenje članov (fizičnih in pravnih oseb), ki izpolnijo pristopno prijavnico in poravnajo letno članarino.
  Član LLC je lahko vsak, ki izpolni in podpiše pristopno prijavnico ter s tem sprejema pogoje delovanja kluba.
  Beseda Član v nadaljevanju zaradi lažjega zapisa označuje tako člane in kot članice, ne glede na spol.Ustanovitelj LLC je podjetje Life Learning Academia L.t.d., Savska cesta 1, 1230 Domžale.

Splošni pogoji definirajo postopke in pogoje članstva v klubu. Objavljeni so na spletni strani in dostopni na sedežu podjetja Life Learning Academia. Vsak član se s podpisom prijavnice obvezuje k spoštovanju pravil članstva in potrjuje, da je s pogoji seznanjen.
Ugodnosti in priložnosti lahko koristijo vsi člani, ki so poravnali članarino in vsi člani, ki imajo kot zaposleni v »Učečih se organizacijah- Learning Brand« priznano članstvo.  

 1. člen: Pogoji članstva
  Osebe, zaposlene v organizacijah, ki so kot podjetja partnerske članice kluba  oz. partnerice v procesu Učečih se organizacij Learning Brand, izpolnijo prijavnico in označijo, da gre za posebno obliko članstva. Z vključitvijo v omenjeni obliki sodelovanja z LLA imajo zaposleni v organizaciji možnost, da postanejo člani Life Learning Cluba in jim ni potrebno dodatno plačevati članarine, vendar se morajo prijaviti z mailom, ki ga uporabljajo in na katerega bodo dobivali sporočila in ponudbe.

Letna članarina za članstvo v LLC znaša za fizično osebo 25,00 EUR. DDV je vštet v ceno.  
Letna članarina za članstvo v LLC znaša za pravno osebo 350,00 eur. DDV ni vštet v ceno.

Člani kluba LLC so lahko državljani katerekoli države na svetu.

Če imetnik ne želi obnoviti članstva za naslednje leto, je to dolžan sporočiti vodstvu kluba najkasneje 50 delovnih dni pred potekom članstva.  To mora storiti pisno na naslov: Life Learning Academia L.t.d., Savska cesta 1, 1230 Domžale ali po mailu na naslov klub@llacademia.com. Če tega ne stori, se mu članstvo samodejno podaljša in LLA izstavi račun za poravnavo članarine za tekoče leto, ki jo je dolžan poravnati.

 

 1. člen: Obveznosti in pravice člana
  Obveznost člana je, da izpolnjuje pogoje 3. člena Pravil.

Pravice člana so popusti, ugodnosti in priložnosti, ki jim jih ponuja članstvo v klubu in jih lahko izkoristijo samo člani s plačano članarino. Vse ugodnosti lahko koristijo tudi vsi posamezniki, ki so postali člani Life Learning Cluba ker je organizacija v kateri so zaposleni vključena v proces Učečih se organizacij Learning Brand.

Seznam vseh prednosti, ugodnosti in priložnosti je objavljen in ažuriran na spletnih straneh Life Learning Academia, pod rubriko Life Learning Club.

Ustanovitelj kluba svoje člane redno obvešča o prednostih, ugodnostih, priložnostih, o prireditvah, druženjih, zanimivostih in novostih preko E-informatorja Life Learning Academije in preko ostalih obvestil, ki se pošiljajo večkrat na teden.

 1. člen: Varstvo osebnih podatkov
  Life Learning Academia L.t.d. osebne podatke članov uporablja za namene, ki izhajajo iz članskega razmerja. Podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
  Član kluba s podpisom na prijavnici soglaša, da lahko Life Learning Academia L.t.d. obdeluje njegove podatke v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Life Learning Academia L.t.d. in partnerskih podjetij kluba ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil.

Osebne podatke lahko Life Learning Academia L.t.d. hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve člana ali do prekinitve članstva.

Klub Life Learning Club in podjetje Life Learning Academia L.t.d. lahko skupinske fotografije, posnetke in izjave objavljata v sredstvih javnega obveščanja v povezavi z organiziranimi aktivnostmi kluba in podjetja, ne da bi član od njiju zahteval kakršnokoli povračilo.

 1. člen: Prekinitev članstva
  Članstvo v LLC velja do preklica, oziroma dokler izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 3. člena teh Pravil. Če imetnik ne želi obnoviti članstva za naslednje leto, je to dolžan v pisni obliki sporočiti izdajatelju najkasneje 50 dni pred iztekom letne članarine. Če imetnik tega ne stori pravočasno, je dolžan poravnati stroške članarine za naslednje tekoče leto.
 2. člen: Pogoji partnerstva Kluba
  Klub je združenje uporabnikov, članov  - fizičnih oseb in partnerjev - podjetij.

Partnerji, ponudniki ugodnosti in priložnosti, so podjetja, ki članom kluba ponujajo svoje storitve ali izdelke pod posebnimi klubskimi cenami in pogoji. Partner se zaveže sprejemati oznako klubskega člana kot podlago za obračunavanje dogovorjenih ugodnosti članom in članicam. Ugodnosti veljajo samo v primeru naročila in plačila s strani polnopravnega člana kluba.

 1. člen: Koriščenje ugodnosti članstva in ponudba
  Člani LLC lahko koristijo prednosti, ugodnosti in priložnosti, ki jim jih zagotavlja club. Osnovno identifikacijsko sredstvo članov kluba je njihova klubska številka, ki omogoča koriščenje ugodnosti kluba.

Ponudba ugodnosti je objavljena na spletni strani kluba.

 1. člen: Dolžnosti ustanovitelja kluba
  Ustanovitelj kluba je zavezan k zagotavljanju ugodnosti, priložnosti in prednosti, ki jih ponuja LLC in ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz poslovanja z njim povezanih partnerskih podjetij, ki sodelujejo v klubu.
  Partnerska podjetja so dolžna članom kluba LLC priznati ugodnosti ne glede na njihove siceršnje ponudbe kje drugje. Če gre za posebnosti in akcije, ki se tržijo tudi preko drugih oblik obveščanja, se popusti med seboj seštevajo.
  Ustanovitelj je dolžan obveščati člane o spremembah in novostih članskih ugodnosti in vseh aktivnostih v okviru kluba.
 2. člen: Prenehanje delovanja kluba
  Ustanovitelj ima pravico ukiniti delovanje LLC, če bodo to zahtevali razlogi poslovne, tehnične ali pravne narave.
 3. člen: Sprememba pravil in pogojev
  Ustanovitelj kluba lahko spremeni ta Pravila, če to zahtevajo razlogi tehnične, pravne ali komercialne narave ali razlogi s strani javnosti.
 4. člen: Informacije in kontakti Life Learning Cluba
  Vse dodatne informacije o delovanju kluba ali vpisu v klub lahko dobite na tel. št. 01 620 32 28 vsak dan med 10. In 14. uro, ali po elektronski pošti: klub@llacademia.com ali pisno na naslovu: Life Learning Academia L.t.d. , Savska cesta 1, 1230 Domžale , SLO, EU. Web: www.lifelearningclub.com .

 

X
X